1. Blok – 2. 10. 2019

 2. Blok – 3. 10. 2019

BLOK 1 - PRAHA

2. 10. 2019

BLOK 2 - PRAHA

3. 10. 2019

anotace akce

Odborná konference Praha je určena dvěma cílovým skupinám. První den 2. 10. 2019 je tématem konference Právo a ICT, které svým obsahem směřuje především k technickému a odbornému publiku. Na tento blok následuje dne 3. 10. 2019 program určený běžným uživatelům, kteří

mají zájem získat znalosti a dovednosti týkající se bezpečného využívání digitálních technologií. Ať už jste technik, nadšenec pro digitální technologie nebo se s nimi teprve seznamujete, nezapomeňte se registrovat na jednu z našich akcí.

BLOK 1
Právo a ICT

2. 10. 2019

Odborná konference se zaměří na vzájemnou interakci světa práva a světa technologií. Tyto světy se stále více prolínají, a proto je třeba identifikovat styčné body, jakož i případně problémy plynoucí z této vzájemné interakce.

Cílovou skupinou jsou: pracovníci IT bezpečnostních týmů (CSIRT, CERT, aj.), osoby věnující se problematice práva a IT, osoby věnující se bezpečnosti IT, vysokoškolští pedagogové.

Termín konání

2. 10. 2019

Kontaktní e-mail

klara.aubrechtova@cesnet.cz

Festival bezpečného internetu – program – 2. 10. 2019, Praha, CESNET

8:30 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:50 Dušan Navrátil (ředitel NÚKIB)
Zahájení Festivalu bezpečného internetu

L

9:50 – 10:20 Zdeněk Kučera (FIT ČVUT)
Aktuální pohled na odpovědnost zprostředkovatelů obsahu

Příspěvek se bude zabývat aktuálním vývojem odpovědnosti zprostředkovatelů za obsah. Zaměří se nejen na aktuální soudní rozhodnutí, ale i na připravované legislativní změny na úrovni EU.

L

10:20 – 11:20 Adam Kučínský (NÚKIB)
Zákon o kybernetické bezpečnosti - aktuální otázky

Zákon o kybernetické bezpečnosti je v České republice účinný od roku 2015. Za téměř pět let účinnosti zákona se ukazuje, že je nutné tématu kybernetické bezpečnosti věnovat zvýšenou pozornost a přizpůsobovat se neustálým změnám v této oblasti. V poslední době nejen odbornou veřejnost zaujalo zejména varování, které NÚKIB vydal v prosinci roku 2018. Co toto varování způsobilo a jak s ním bylo pracováno, osvětlí první část příspěvku. Druhá část příspěvku se zaměří na časté problémy, se kterými se potýkají adresáti zákona o kybernetické bezpečnosti při jeho aplikaci. Poslední část příspěvku nastíní blízký vývoj legislativy kybernetické bezpečnosti, zejména plánovanou změnu vyhlášky o významných informačních systémech a nově připravovanou cloudovou vyhlášku.

L

11:20 – 12:00 Radim Polčák (MUNI)
Evropská certifikace bezpečnostních technologií

Požadavek na standardní úroveň bezpečnostních opatření v zákoně o kybernetické bezpečnosti a směrnici NIS vyvolal u soukromých i veřejnoprávních povinných subjektů velkou poptávku po oficiálně uznaných nástrojích compliance. Performativní založení povinností ke standardnímu zabezpečení příslušných systémů a sítí totiž sice přináší žádoucí flexibilitu, ale současně vyvolává nejistotu ohledně toho, zda implementované řešení skutečně odpovídá zákonným požadavkům. Na tuto poptávku nyní reaguje nová právní úprava Aktu o kybernetické bezpečnosti, která zavádí mechanismus evropských certifikací mandatorně uznávaných členskými státy. Vzhledem k tomu, že Akt dává široké možnosti tvorby certifikačních schémat (v českém překladu certifikačních systémů), bude velmi záležet na jeho uvedení v život ze strany členských států, Komise a hlavně ENISA. Příspěvek se v tomto směru zaměří na problematické momenty nabíhajícího certifikačního mechanismu – především na problematiku samocertifikace (shody), auditních certifikačních schémat a doposud relativně opomíjeného institucionálního aspektu evropských certifikací.

12:00 – 13:00 Oběd

L

13:00 – 13:40 Zuzana Průchová (CZ.NIC)
Aktuální otázky nezákonného obsahu na internetu (nejen) z pohledu domény .cz

Příspěvek se zaměřuje na problematiku nezákonného obsahu na internetu, který je umisťován i na doménách registrovaných v .cz, dosavadní způsoby řešení a výhled do budoucna s ohledem na připravovanou evropskou legislativu (zejm. Digital Services Act).

L

13:40 – 14:10 Václav Stupka (MUNI)
Spolupráce OČTŘ a CSIRT

Při reakci na kybernetické události, které mají charakter trestné činnosti, se předpokládá součinnost a spolupráce orgánů činných v trestním řízení a kyberbezpečnostních týmů. Vzhledem k rozdílným cílům, metodám práce a působnostem však tato spolupráce představuje poměrně náročnou výzvu. Tento příspěvek se věnuje hlavním problémovým momentům této spolupráce a hledá možná řešení.

14:10 – 14:40 Akademická instituce v soukolí legislativy – panelová diskuze
Jan Kolouch, Andrea Kropáčová, Radovan Igliar

14:40 – 15:10 Coffee break

L

15:10 – 15:40 Jan Kolouch (CESNET)
Telekomunikace a ISP

Pojem telekomunikace je notorietou, kterou běžně využíváme a jsme přesvědčeni, že tomuto pojmu rozumíme. Je to však skutečně pravda? Nevykládají si právníci a IT odborníci tento pojem rozdílně? Pokud ano, jak pak můžeme chtít naplňovat bezpečnost, ale především nároky, kladené na nás různými právními normami? Příspěvek se pokusí na nastíněné problémy nalézt odpovědi.

L

15:40 – 16:10 Jan Kolouch (CESNET)
Aktuální problémy související se zajišťováním digitálních dat

České trestní právo obsahuje v současnosti instituty umožňující významný zásah do práv a povinností jednotlivých fyzických i právnických osob. Výraznou diskusi vzbudilo zejména ustanovení § 7b tr. ř. Je toto ustanovení skutečně tak problematické? Je česká trestně právní úprava dostatečná? Jsou vhodně nastaveny kontrolní mechanismy umožňující realizaci jednotlivých úkonů? Uvědomují si jednotliví ISP svá práva a povinnosti? Jak přistupují k různým druhům dat?

16:10 Diskuze a ukončení

semináře

BLOK 2
On-line bezpečnost koncových uživatelů

3. 10. 2019

Značná provázanost jednotlivých aktivit dnešní společnosti s informačními a komunikačními technologiemi, vyžaduje, aby samotní uživatelé dbali na svou on-line bezpečnost a byli si vědomí toho, co vše je může ohrozit, jak postupovat v případě, pokud se stanou oběťmi nebo jak všemu předejít.

Cílovou skupinou jsou: koncoví uživatelé každého věku, školní skupiny a pedagogičtí pracovníci, veřejná správa, preventisté, studenti vysokých škol.

Termín konání

3. 10. 2019

Kontaktní e-mail

barbora.hlubkova@nic.cz

8:30 – 9:20 Registrace

9:20 – 9:25 Zahájení a úvodní proslov (Martin Kožíšek)

L

9:25 – 9:45 Martin Kožíšek/CZ.NIC
Sociální inženýrství páchané na dětech

Jaké metody používají útočníci na sociálních sítích? Sociální inženýrství je způsob manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace. Obzvlášť závažné je pak využití těchto technik útočníky na dětech.

L

9:45 – 10:00 Michal Hrušecký/CZ.NIC
Bezpečnější síť pomocí routerů Turris

Routery Turris integrují některé zajímavé technologie, zvyšující bezpečnost uživatelů, kteří je používají. Kombinují jak větší vhled do toho, co se děje v jejich síti, tak i možnost detekovat útočníky a podílet se ne vytváření distribuovaného adaptivního firewallu.

L

10:00 – 10:30 Bohumil Kartous/EDUin
Digitální džungle

Kyberprostor vytvořil novou dimenzi lidské existence. Celá společnost se teprve učí žít v prostředí digitální džungle, spousta dospělých se cítí být v ní ztracena, velká část společnosti padne za oběť digitálním predátorům. A za téhle situace bychom měli v dovednostech potřebných k životu v digitálním prostředí vychovávat a vzdělávat děti? Jsme toho
schopni, nebo si to jen nalháváme?

10:30 – 10:45 Přestávka

L

10:45 – 11:15 Jan Kolouch/Ambis; CESNET
Social network

Sociální sítě představují neodmyslitelnou součást života nás všech. Uvědomujeme si však, jak se sociální sítě chovají ke svým uživatelům? Jak jsou tyto sítě využívány útočníky? A jak hloupě se vlastně na těchto
sítích chováme? Příspěvek komplexně představí projekty, které se věnovaly zranitelnosti uživatelů na sociální síti Facebook. Podle některých je Facebook mrtvý…ale…

L

11:15 – 11:45 Karel Strachota
Jeden svět na školách

Mediální vzdělávání JSNS
Stav výuky mediální výchovy na českých školách. Mediální gramotnost středoškoláků. Představení nabídky materiálů a aktivit vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni (JSNS.CZ). Metodický koncept „5 klíčových otázek“, audiovizuální lekce, pořad Kovyho mediální ring, příručka Být v obraze 2, Sada „Opravdických“ plakátů, Týdny mediálního vzdělávání, Bulletin mediálního vzdělávání aj.

11:45 – 12:45 Oběd

L

12:45 – 13:15 Roman Kohout
Internetem Bezpečně

Prevence rizikového chování ve virtuálním prostředí a odhalování kybernetické kriminality orgány činnými v trestním řízení. Nejen dvě oblasti, které se prolínají, ale také dvě oblasti, ve které může společnost stále zaostávat. Pojďme tyto dvě oblasti prozkoumat z pozice preventisty, vyšetřovatele, ale i obyčejného uživatele.

L

13:15 – 13:45 Marie Malíšková/O2
O2 Chytrá škola

Program O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům, ale i dětem a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Součástí programu je vzdělávací portál a grantový program pro základní školy. Na veřejném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi. Provede vás všemi oblastmi digitálního světa od zabezpečení dat až po způsoby mediální manipulace. Najdete na něm články, videa i kvízy vhodné pro širokou veřejnost a užitečné infolisty a metodické náměty na výukové aktivity určené pro učitele. Grantová výzva Nadace O2 pro školní rok 2019/20 byla určena pro základní školy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele. V rámci programu školy žádaly o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na Internetu a mediální gramotnost. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče. Nové kolo grantové výzvy bude vyhlášeno opět na jaře 2020 pro školní rok 2020/2021.

L

13:45 – 14:15 Kateřina Vokrouhlíková/CZ.NIC
Fungování linky STOPonline.cz

Kateřina se aktivně podílí na řešení podnětů, hlášených na STOPonline, horkou linku, která je určena především pro zamezení šíření nelegálního obsahu na Internetu, hlavně dětské pornografie a násilí na dětech. Ve svém příspěvku se bude zabývat činností STOPonline, zaměří se na popis jejích aktivit, přiblíží nejčastěji hlášené případy a spolupráci s ostatními firmami a organizacemi při postupu potírání šíření nelegálního obsahu.

14:15 – 14:30 Přestávka

L

14:30 – 15:00 David Kudrna/NÚKIB
Komiksový influencer

Jak bychom mohli učit žáky bezpečnému chování na internetu tak, aby je to bavilo? Jedna z cest může vést přes komiksy, chaty a interaktivitu. Představím zcela nový on-line kurz „Digitální stopa“ pro žáky 2. stupňů ZŠ, ukážu, jak tento on-line kurz využít ve výuce a předám zkušenosti z pilotního testování v terénu.

L

15:00 – 15:30 Diana Burdová/SPŠ Smíchov
Peer program

Studenti Smíchovské střední průmyslové školy založili před dvěma roky Peer program – preventivní, vrstevnický program. Lektoři-studenti přednáší na základních a středních školách téma kybernetické bezpečnosti, kyberšikany a mediální gramotnosti. Zakladatelka Diana Burdová, nyní již studentka Vysoké školy ekonomické, představí celý koncept Peer programu, jeho vývoj, komplikace a úspěchy. Řeč bude i o tom, jak hodnotí aktivitu mladých lidí pedagogové, metodici prevence a samotní žáci. Podíváme se i na programy, které studenti připravili pro tento školní rok a jaké mají s projektem plány do budoucna.

Praktické informace

Místo konání

Národní technická knihovna (NTK) v Praze

Technická 2710/6

Praha 6

160 80

Parkování

NTK disponuje vlastní podzemní garáží. Garáž je střežená a otevřena 24 hodin denně. Cena parkování je 35 Kč/ hodina nebo 350 Kč/den. Vchod z ulice Studentská.

Městská hromadná doprava

Před budovou NTK stojí zastávka Národní technická knihovna, na které zastavuje pouze autobus č. 108. Nejbližší zastávka metra je Dejvická, na které lze přestoupit na autobus č. 108. Jízdní řády naleznete ve službě IDOS, kterou si můžete jako mobilní aplikaci stáhnout i do svého chytrého telefonu. Jízdenky je možné zakoupit v prodejních automatech Dopravního podniku města Praha nebo v trafikách. Informace, jak zakoupit SMS jízdenku naleznete zde.

Ubytování

V blízkosti NTK (do 10 minut chůze) se nacházejí následující možnosti ubytování:

Masarykova kolej se nachází nejblíž k NTK. Hotel provozuje České vysoké učení technické, je zde možnost parkování i snídaně. Další informace, ceník a rezervační formulář naleznete zde.

Vienna House Diplomat Prague se nachází poblíž stanice metra Dejvická. Hotel disponuje vlastní restaurací, wellness a fitness centrem, nabízí snídani i možnost parkovat. Hotel má bezbariérový přístup. Více informací naleznete na oficiálních stránkách hotelu.

Hotel Meda of Museum Kampa se nachází kousek od Vítězného náměstí, v blízkosti městské hromadné dopravy. Hotel nedisponuje vlastním parkovištěm, nabízí snídaně. Oficiální stránky hotela naleznete zde.

Dále také Hotel Diplomat, Hotel Internacional nebo Hotel Silenzio. Výše uvedené hotely jako i další možnosti ubytování naleznete i na Booking.com nebo Hotels.com.

rEGISTRACE

3 + 7 =

Na konferenci se registrujte jednotlivě

Hlavní partneři

Další partneři

Za web zodpovídá:

ČR-Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, Brno , 616 00, IČ: 05800226
Datová schránka: ID: zzfnkp3

GDPR © 2019 NÚKIB